Aandacht voor ieder kind

Ieder kind verdient aandacht en zorg. Alle kinderen op Merlijn worden daarom nauwlettend gevolgd via ons leerlingvolgsysteem. Kleuters worden gevolgd via ‘Onderbouwd’. De leerlingen uit groep 3 t/m 8 worden gevolgd op de gebieden rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. Dit gebeurt zowel methodeafhankelijk als methodeonafhankelijk. We volgen alle kinderen middels het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Door middel van Kiva observatie- en vragenlijsten brengen wij het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld. Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong signaleren en registreren wij met behulp van Sidi.

Toetsen

De volgende methodeonafhankelijke toetsen worden afgenomen:

  • Cito Begrijpend lezen
  • Cito DMT en AVI
  • Cito Rekenen
  • Cito Spelling
  • Cito Studievaardigheden
  • IEP eindtoets

Deze toetsen worden gebruikt als middel om de individuele- en groepsontwikkeling in kaart te brengen en af te stemmen op de onderwijsbehoeften. Wij nemen ook methodetoetsen af na elk lesblok. Hiermee zien we snel en tussentijds of onze leerlingen de aangeboden stof beheersen of iets anders nodig hebben. Daarnaast gebruiken wij de toetsresultaten om de kwaliteit van ons onderwijsaanbod te volgen en verbeteren.

Resultaten registreren wij in ons digitaal informatiesysteem Parnassys en bespreken wij intern met leerkrachten en intern begeleider in groepsbesprekingen. We kijken daarbij naar individuele leerlingen, de groep en de doorgaande lijn tussen de groepen. Op basis van de resultaten stelt de leerkracht een groepsplan op, dat grotendeels binnen de klas wordt uitgevoerd. Binnen de groepsplannen worden de kinderen in drie niveaus ingedeeld en wordt speciale aandacht besteed aan kinderen die uitvallen of juist uitdaging nodig hebben.

Voor enkele leerlingen is extra hulp noodzakelijk. Deze worden besproken in een leerlingbespreking. Daarvoor worden de groepsleerkracht, de intern begeleider, indien nodig extern expert en de ouders uitgenodigd. Handelingsgericht werken staat centraal. Passend Onderwijs Haarlemmermeer kan hierbij een rol spelen. Als er voor een leerling een handelingsplan wordt opgesteld, worden ouders hiervan op de hoogte gebracht.

Specialisten op Merlijn

Pestcoördinator en vertrouwenscontactpersoon:

Wij gaan ervan uit dat u met klachten in eerste instantie naar de betrokkene gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u hier niet uit, dan kunt u bij de directie van school terecht. Sommige klachten liggen echter gevoelig. Daarom is het fijn dat u terecht kunt bij iemand die weet hoe je met zulke klachten vertrouwelijk om kan gaan. Dit is de vertrouwenscontactpersoon. Op onze school is dat:

Mariska Houwing, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 0252-688008

Deze vertrouwenscontactpersoon doet niet aan waarheidsvinding, maar luistert, geeft advies en probeert samen met de klager tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is zij de brug naar de externe vertrouwenscontactpersoon: Heleen de Jong. Contactgegevens hiervan kunt u vinden op de website van Sopoh.

Intern begeleider:

Binnen het zorgsysteem van Merlijn maken wij gebruik van verschillende specialisten. Zo hebben wij leerkrachten gespecialiseerd in motoriek, gedrag, talenten, ict en lezen. Om het zorgsysteem goed te laten functioneren is er binnen de school een intern begeleider, Femke van Grootveld. Voor vragen over de leerlingenzorg kunt u altijd bij haar terecht. Dit kan via het postvakje in de teamkamer of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..