Voortdurend in ontwikkeling

Het onderwijs op Nederlandse scholen is voortdurend in ontwikkeling. Op Merlijn natuurlijk niet anders. In samenspraak met de medezeggenschapsraad leggen wij onze ontwikkeldoelen vast in een meerjaren schoolplan. Het huidige plan loopt van 2015 tot en met 2018. Dit meerjarenplan vertalen wij dan weer naar een concreet jaarplan.

Samen werken aan samenwerken!

Afgelopen jaar hebben wij samen weer een aantal doelen kunnen bereiken:

  • doorontwikkelen van een duidelijke visie op kwalitatief goed onderwijs
  • nieuwe zorgstructuur opgezet met inzet van specialisten
  • opzetten van een ouderraad is voorbereid
  • een leerlingenraad heeft vorm gekregen
  • implementeren en borgen van Taakspeltraject
  • doelen voor eerste jaar CultuurMagneetSchool behaald en voor tweede jaar uitgezet
  • alle teamleden zijn geschoold in goed leesonderwijs
  • individuele leerkrachten volgden en behaalden diverse scholingen in het kader van hun deskundigheidsbevordering
  • bibliotheek op school is verder ontwikkeld en leesspecialisten zijn opgeleid
  • de tussenopbrengsten en eindresultaten liggen boven het landelijk gemiddelde